Протокол засідання Від «31» травня 2022 року
06.07.2022

Протокол засідання

Від «31» травня 2022 року

Форма проведення - дистанційна GOOGLE MEET

Присутніх 48 осіб

 

 

 

Звіт

Керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

комбінованого типу № 85

«Перші сходинки»

Сіренко Людмили Анатоліївни

 

 

 

2022

 

ЗМІСТ

1.    Інформаційна картка..........................................................

2.    Внутрішня система забезпечення якості освіти........................

3.    Освітня діяльність.............................................................

3.1. Дистанційна робота..........................................................

4.    Організація предметно-розвивального середовища....................

5.    Фахова діяльність педагогічних працівників.................................

6.    Органи управління ЗДО......................................................

7.    Матеріально-технічне забезпечення........................................

8.    Організація харчування, оздоровлення, безпеки життєдіяльності  дітей................................................................................

 

 

 

 

 

І. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 

Головною метою мого звіту, як засобу інформування  громадськості, є: забезпечення ресурсу «довіри і підтримки» до закладу дошкільної освіти, що забезпечує реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді та оздоровленні здобувачів освіти, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Мій звіт є засобом інформування  громадськості про:

- забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління закладом дошкільної освіти;

- задоволення інформаційної потреби різних груп  користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації та органи влади;

- стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Діяльність нашого закладу освіти направлена на спрямування освітнього розвитку здобувачів освіти дошкільного віку впродовж дошкільного дитинства; формування навичок гнучкого реагування на сучасні соціокультурні запити; сприяння реалізації природного потенціалу дітей; орієнтування на загальнолюдські та національні цінності. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти - державним освітнім стандартом, виконання вимог якого є обов'язковим.

В нашому закладі освіти, при реалізації прав дітей на дошкільну освіту, враховуються особливі освітні потреби у навчанні та вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

За проєктною потужністю, - заклад освіти розрахований на 14 груп, з яких приміщення однієї вивільненої групи переобладнано на спортивну залу, в 2021-2022 навчальному році в закладі функціонувало 13 груп, з яких:

3 групи раннього віку (1,5-3 років);

10 дошкільних груп загального розвитку, з яких: 3 групи - молодший дошкільний вік (3-4) роки; 4 групи - середній дошкільний вік (4-5 років); 3 групи - старший дошкільний вік (5-6 років).

3 групи для дітей з особливими освітніми потребами, а саме: 3 спеціальні групи, діти, яких потребують корекції мовлення: 1 група - молодший дошкільний вік (3-4 років), 1 група - середній дошкільний вік (4-5 років), 1 група - старший дошкільний вік (5-6 років) та 1 інклюзивна група - старший дошкільний вік (5-6 років).

В 2021 - 2022 навчальному році освітня робота в закладі дошкільної освіти організовувалась відповідно Базового компоненту дошкільної освіти (за інваріантною (обов'язковою) та варіативною складовою); освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та альтернативної програми «Stream - освіта або Стежинки у всесвіт», парціальних програм, які спрямовані на розвиток здібностей дітей та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій; освітньої програми ЗДО, схваленою педагогічною радою та затвердженою керівником.

Освітній процес в інклюзивній групі здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, та методиками з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, та за індивідуальною програмою розвитку, складеною членами команди психолого-педагогічного супроводу.

Мова навчання дітей - українська.

Режим роботи закладу 5-ти денний з 12 годинним: з 7.00 год. до 19.00 год та 10 годинним (спеціальні (логопедичні) групи) перебуванням дітей: з 8.00 год. до 18.00 год. (спеціальні групи), організовано чергову групу: вранці з 7.00 до 8.00 та у вечірні години з 18.00 до 19.00.

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснювався впродовж календарного року відповідно до запрошень в Системі електронного запису дітей до комунальних закладів освіти міста Києва «СЕЗ ЗДО» та на підставі:

До груп загального розвитку:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО та дві картки профілактичних щеплень (облікова форма № 063/о).

Якщо профілактичні щеплення відсутні, то зарахування дитини до ЗДО здійснювалося на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії.

- документи для встановлення пільгової батьківської плати.

 У разі, якщо дитина має особливі освітні потреби та (або) інвалідність, то надається дозвіл ЛКК на відвідування дитиною ЗДО.

До груп компенсуючого типу (логопедичні) додатково додаються:

- витяг з протоколу засідання  інклюзивно-ресурсного центру;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про можливість відвідування закладу освіти.

Запроваджена електронна реєстрація дітей в заклад дошкільної освіти, що полегшує відстеження черги та запровадження відповідних заходів щодо набору дітей.

 

ІІ. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

Організація якісного функціонування ЗДО заснована на розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі - ВСЗЯО), так мною, як керівником здійснено управлінську діяльність щодо реалізації наступних складових: освітня діяльність, педагогічна діяльність педагогічних працівників, організація предметно-розвивального середовища, управлінська складова.

Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) в ЗДО № 85 «Перші сходинки»  відбувається відповідно нормативних документів, які регламентують ВСЗЯО та відповідно внутрішніх документів ЗДО: Закон України  «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, Закон України «Про дошкільну освіту» від 06.09.2018 № 2628-III, Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО (Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020р. № 01-11/71), Про Порядок проведення моніторингу якості освіти (Наказ МОН від 16.01.2020р. №54),  Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту ЗДО.

Розроблений стратегічний план розвитку ЗДО № 85 «Перші сходинки» - стратегічне рішення ЗДО, направлене на підвищення якості надання освітніх послуг та організації універсального предметно-розвивального середовища. Індикаторами досягнення завдань стратегії розвитку ЗДО є показники реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Основні напрями оцінювання: «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти», «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею соціального досвіду», «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти», «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

Визначення ступеню відповідності результатів діяльності закладу дошкільної освіти вимогам державного стандарту відбувається шляхом проведення заходів контролюючого та моніторингового характеру, відповідно до Положення Про внутрішню систему забезпечення якості освіти

ЗДО № 85 «Перші сходинки», Шкали оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти «Ecers - 3».

Самооцінювання ВСЗЯО в ЗДО відбувається у єдності реалізації складових: вимоги до організації освітніх процесів; критерії оцінювання; індикатори оцінювання; методи збору інформації.

 

 

ІІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Система роботи  закладу дошкільної освіти спрямована на забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти; збагачення системи виховної роботи дитиноцентрованими методиками; створення умов для професійного зростання педагогів та розкриття їх педагогічної майстерності; запровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес. Особливістю освітнього процесу в групах, де перебувають діти з особливими освітніми потребами, є його індивідуалізація та диференціація. Корекційно-розвиткова складова освітньої роботи - корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальної траєкторії розвитку дитини; у взаємодії з батьками здобувачів освіти.

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в ЗДО № 85 «Перші сходинки» здійснюється практичним психологом та відповідними педагогічними працівниками закладу дошкільної освіти, командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Освітня робота з дітьми з особливими освітніми потребами направлена на формування практичних навичок безпечної поведінки, соціалізацію, розвиток комунікативних навичок, навичок самообслуговування.

Окремим напрямом забезпечення якості освіти в ЗДО № 85 «Перші сходинки» є реалізація плану інклюзивного розвитку ЗДО. Система індикаторів розвитку інклюзивної освіти в ЗДО передбачає дослідження рівня досягнення наступних індикаторів:

-розвиток організаційної культури (створення спільноти, розвиток інклюзивних цінностей);

-розвиток освітньої політики (розвиток закладу дошкільної освіти для всіх; організація підтримки різноманітності);

-запровадження інклюзивної практики (управління процесом навчання; мобілізація ресурсів).

70% педагогів  використовують інформаційно-комунікаційні технології, з метою реалізації БКДО, освітньої програми, перспективних та календарних планів освітньої роботи. Використання медіа-засобів практикується під час тематичних занять, розваг, організації різновидів форм методичної роботи.

В ЗДО організовано гурток  комунікативно-мовленнєвого напряму (гурток англійської мови) та гурток художньо-естетичного напряму (гурток по квілінгу), що сприяє розвитку індивідуальних здібностей здобувачів освіти.

Метою роботи колективу  закладу дошкільної освіти є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати  мети, бути успішним та творчим.  Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. В 2021-2022 н.р. в ЗДО впроваджуються інноваційні технології у освітньо-виховний процес:

- ТРВЗ;

- Логоритміка;

- Методика Карла Орфа;

- Палички Кюїзенера. Методика використання;

- Освіта для сталого розвитку;

-Мнемотехніка;

- Навчання розповіданню за сюжетними картинами А. М. Богуш;

- Освіта для сталого розвитку.

   Педагогічними кадрами заклад забезпечений на 85% та технічним персоналом на - 100%.

Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта (приділяли увагу професійному розвитку і самоосвіті і під час дистанційної роботи), взаємовідвідування методичних заходів (у тому числі в онлайн-форматі), підвищення кваліфікації. Організовано педагогічну просвіту педагогів в режимі онлайн,  такі форми роботи сприяли різнобічному і ґрунтовному аналізу освітнього процесу педагогами. 

 

 

 

ІІІ. І. ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА

 

У зв'язку з введенням закладу дошкільної освіти у формат дистанційної роботи на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в ЗДО № 85 «Перші сходинки» з квітня 2022 року організовано консультативно-просвітницьку роботу педагогів та безпосередньо дистанційну освітню діяльність. Так реалізовано важливі напрями взаємодії з учасниками освітнього процесу:

- організація психологічної, методичної підтримки педагогічних працівників; - підтримка дітей та батьків у складних ситуаціях;

- організація освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку;

- налагодження зв'язків і підтримка педагогічного партнерства ЗДО з батьками вихованців;

 - надання різних видів психолого-педагогічної підтримки дітям, батькам;

 - здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей, зокрема й з особливими освітніми потребами.

Педагогічна комунікація в дистанційному режимі організована із застосуванням  ефективних можливостей соцмереж: Facebook, Viber, Telegram, надання  інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних послуг через використання електронних платформ Zoom, GoogleMeet. До дистанційної освітньої роботи в квітні - травні 2022 залучено 14 педагогічних працівників та охоплено освітніми послугами до 100 дітей раннього та передшкільного віку. 18 педагогічних працівників залучено до консультативно-просвітницької роботи та направлені на інформаційну, методичну, консультативну підтримку здобувачів освіти та родин. Реалізовано зміст річного плану роботи ЗДО на 2021-2022 в частині педагогічної діяльності, методичної роботи, інклюзивної освіти, взаємодії з родинами.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи закладу дошкільної освіти обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, кабінети вчителів-логопедів та психолога, роздягальні та кімнати гігієни, медичний, методичний кабінети, музична та фізкультурна зали, всі технологічні та побутові приміщення, ресурсна кімната. За сприяння РУО, облаштовано тіньовий навіс групи дошкільного віку для безпечного та повноцінного перебування дітей на свіжому повітрі, відбувається утеплення фасаду закладу. Здійснено додаткове облаштування ресурсної кімнати для здійснення психолого-педагогічної підтримки здобувачів освіти та індивідуальних занять з дітьми з особливими освітніми потребами.

Закладу дошкільної освіти № 85 «Перші сходинки»  вже 41 рік. Ми бачимо, що він у задовільному стані завдяки спільним зусиллям колективу та батьків. Проте питання оновлень залишається актуальним. Особливо гостра проблема - стан огорожі, тіньових навісів та відсутність сучасного спортивно-ігрового обладнанням на дитячих майданчиках; руйнування фундаменту біля запасного виходу, що загрожує зсуву покрівлі; часткове відновлення пошкодженого корінням дерев асфальтового покриття; потреба в капітальному ремонті харчоблоку та пральні; заміна сантехнічного обладнання та частково труб ГВП та ХВП.

На жаль, власними силами колективу ці питання вирішити ми не в змозі.

 

V. ФАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

В 2021-2022 атестовано 4 педагогічних працівників, серед результатів атестації - присвоєння педагогічного звання «старший вихователь» вихователю - методисту Іванюк О. В.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в закладі освіти функціонує методичний кабінет, який є науково - методичним осередком для педагогів та батьків. За методичної підтримки та координаційної діяльності вихователя-методиста  Іванюк О.В.  педагогічний колектив має змогу дотримуватись пріоритетів розвитку дошкільників та накопичення необхідного для успішної соціалізації досвіду. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

Впродовж 2021-2022 н.р., відповідно до річного плану, мною здійснювався контроль за організацією освітнього процесу, з метою створення належних умов  для забезпечення доступу  та здобуття дітьми  якісної освіти.

В 2021 - 2022 н.р. відбувалось моральне та матеріальне стимулювання працівників ЗДО № 85 «Перші сходинки».

 

VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗДО

 

Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада. Перевага надається використанню елементів нетрадиційних форм роботи. Мають місце такі форми, як: Круглий стіл, Ділова гра, Методичний ринг, Мозковий штурм тощо. Засідання педагогічної ради проводились з дотриманням санітарних та протиепідемічних вимог.

Не залишається осторонь досягнення мети навчання і виховання дітей в ЗДО батьківська громада. Мету нашого співробітництва з родинами вихованців ми не обмежуємо якісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо нагляду, виховання та навчання дітей. Головним чином, у співпраці з кожною сім'єю вважаємо за необхідне допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини. Намагаємося підтримувати тісну співпрацю з батьками здобувачів освіти, використовуючи різні види роботи. Окремим напрямом роботи у період воєнного стану є напрям всебічної підтримки родин здобувачів освіти вихователями та спеціалістами нашого ЗДО.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, допомагають створювати безпечне середовище, затишок і комфорт для дітей. Так за допомогою батьків проведено ремонт роздягальні груп «Веселка» та «Карапузики», встановлено: ігровий дерев′яний будиночок на майданчику групи № 11, придбано ігровий куточок «Бібліотека» в групу № 5, апарат ультрофіолетовий бактерицидний в групу № 7, безконтактні термометр.

За сприянням громадської організації «Столичний простір» придбано : дидактичний модуль «Равлик», Сухий душ та балансувальна платформа «Сатурн» для ресурсної кімнати, килимок зі слідочками, набір для рахунку та сортування Монтессорі, знаки дорожнього руху ігрові.

В організації співпраці закладу дошкільної освіти  з батьками,  керувалась принципом інтеграції суспільного та родинного виховання з наданням пріоритетності вихованню дітей у сім'ї. У закладі працює батьківська громада, яку очолює Садова Уляна Вікторівна. Постійно забезпечується інформування батьків шляхом розміщення матеріалів на сторінці Фейсбук та на сайті ЗДО.

 

VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Бюджетні кошти виділялись на: дезінфікуючі засоби, технологічне обладнання харчоблоку, меблі, м′який інвентар, перезарядку вогнегасників, миючі та чистячи засоби, ігрові куточки, технологічне обладнання харчоблоку, господарчі товари, інвентар та електроінструменти, медичні маски та рукавички, фізкультурне обладнання, дитячу літературу.  

В повному обсязі оплачуються рахунки за комунальні послуги, енергоносії, повірку лічильників, технічне обслуговування, телефонний зв'язок, послуги Інтернету, вивезення сміття.

Керівництвом закладу проводяться заходи щодо дотримання лімітів та економії бюджетних коштів: встановлено постійний контроль за використанням енерго-, тепло і водоресурсів.  Щомісяця, разом з заступником завідуючого господарством, проводиться аналіз показників лічильників і прийняття відповідного управлінського рішення.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія ЗДО оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

 

За 2021 - 2022 н.р. матеріальну базу дошкільного закладу зміцнено на:

Державні кошти

Позабюджетні кошти

Кошти ГО

 

398916.38 грн.

 

6539.00 грн.

 

9517.00 грн.

 

 

Всього на: 414972.38грн.

 

                                             

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ, ОЗДОРОВЛЕННЯ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

В ЗДО № 85 «Перші сходинки» особистий прийом громадян здійснюється відповідно до графіка прийому громадян  мною, директором закладу освіти, та вихователем-методистом Іванюк О.В. На період запровадження воєнного стану, мною здійснюється консультування громадян в дистанційному режимі за каналами зв'язку, вказаними на веб-сайті ЗДО, сторінці ФБ, порталі дошкільної освіти. Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян.

З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, проводилося: індивідуальне консультування, роз'яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати, аналіз змісту звернень громадян та опрацювання змісту звернень. Протягом 2021-2022 (вересень 2021 -лютий 2022) року  зареєстровано 48 звернення, з них: 42 письмово та 6 - усно.

Питання, що порушувались у письмових зверненнях: подача документів для зарахування дитини до ЗДО, 2 звернення щодо неналежного виконання посадових обовя′зків помічником вихователя Іванкевич Т.В., подання заяв на встановлення пільг здобувачам освіти з питань харчування.

Одним з пріоритетних напрямків моєї діяльності як керівника закладу освіти  є - забезпечення є зміцнення здоров'я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація  раціонального  харчування дітей. Організація харчування здійснюється на основі всіх нормативних документів, передбачених законодавством: Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази та листи Міністерства освіти і науки України, листи та накази Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м.Києва, Розпорядження Святошинської РДА,  Держпродспоживслужби м.Києва.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 р. № 305 зі змінами, внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021, розроблено та погоджено з Головним управлінням Держпродспоживслужби сезонні меню - зимове, весняне та літнє.

У закладі організовано триразове харчування. Щоденно складається меню-розкладка відповідно до  примірного сезонного меню та технологічних карток, з урахуванням заміни продуктів харчування та  надаються рекомендації батькам  щодо харчування дітей вдома у вечірній час та вихідні дні.

З метою профілактики кишкових захворювань, працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держпродспоживслужби.

РУО визначено та погоджено перелік постачальників харчових продуктів та продовольчої сировини, графіки і маршрути постачання. Продукти харчування, що постачаються в заклад, мають всі необхідні супровідні документи відповідно до нормативних вимог. Доставка продуктів з дрібнооптового складу здійснюється спеціальним транспортом.

Діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, батьків-киян яких є учасниками антитерористичної операції, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та Революції Гідності, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, діти які мають статус внутрішньо переміщеної особи, користуються пільгами під час організації харчування відповідно до чинного законодавства або нормативно - правової бази. Діти, які відвідують групи компенсуючого типу, звільняються від плати за харчування.

Харчоблок обладнано згідно санітарних та гігієнічних норм; в наявності гаряча та холодна проточна вода, водопровідна та каналізаційна системи відповідають санітарним та технічним умовам експлуатації. Для організації питного режиму, всі групи забезпечуються питною водою.

Харчоблок забезпечений необхідним обладнанням: холодильники, електроплити, достатня кількість столового та кухонного посуду.

Контроль за харчуванням починається із складання меню і триває на всіх етапах приготування їжі: аналіз харчування на фізіологічну повноцінність меню-розкладки, контроль за якістю продуктів, які поступають у ЗДО, дотриманням норм закладки та виходу порцій, технології приготування, якістю приготовленої їжі та її роздачі по групах.

Безумовно, щаслива  дитина - це  здорова  дитина. Серйозну увагу персонал закладу приділяв питанням охорони та зміцнення здоров'я дітей, їх фізичному розвитку. Результати тестування фізичного розвитку дітей в контексті медико-педагогічного контролю (за участю сестри медичної старшої Осауленко Н.В., інструкторами з фізичного виховання Дячук Н.С., Заросінською А.В., вихователя-методиста Іванюк О.В.), виявили сформованість  життєво важливих видів основних рухових дій (ходи, стрибків, метання, лазіння). Постійно велась робота по запобіганню порушень постави формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Використовувалися різновиди загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури,  про гігієну особисту та чистоту навколишнього середовища.      Колектив створював умови для емоційного благополуччя  дитини, будував  навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання

Постійно здійснюється  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним  станом.        

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму  є одним із найважливіших у роботі нашого закладу освіти. Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності заслуховується на виробничих нарадах, засіданнях педрад, батьківських зборах.

В ЗДО № 85 «Перші сходинки» забезпечуються безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, режиму роботи.

Відповідно до  Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам під час освітнього процесу, в закладі дошкільної освіти створена служба охорони праці; розроблено та оприлюднено алгоритм дії, пам'ятки дій у випадках НС як в мирний час так і  на період воєнного стану та випадків, пов'язаних з воєнними діями.

 В закладі освіти розроблені заходи, направлені на охорону праці та безпеку життєдіяльності, запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму, запобігання травматизму під час освітнього процесу, профілактики побутового травматизму серед педагогічного, технічного та дитячого колективів.

Постійно здійснюється контроль за технічним станом приміщень та територією щодо дотримання безпечних умов та протипожежного режиму, за виконанням угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу освіти.

Незважаючи на обсяг проведеної профілактичної роботи та пропедевтичних заходів мають місце певні недоліки: батьки несвоєчасно повідомляють про випадки травмування дітей вдома.            

Наявність побутових травм свідчить про недостатню просвітницьку роботу з батьками вихованців,  власна необережність та необачність потерпілих, безвідповідальне й неуважне ставлення батьків та дорослих до особистої безпеки і безпеки дітей, порушення або незнання Правил дорожнього руху.

Наш заклад дошкільної освіти у своїй роботі користується як класичними так і сучасними формами та методами роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, але мета спостерігається єдина:

  • вироблення навичок здорового способу життя;
  • вироблення власної позиції вихованця щодо бажання бути здоровою людиною сьогодні та в майбутньому.

       Особлива увага приділялась профілактиці та попередженню нещасних випадків під час навчально-виховного процесу.  У закладі освіти проведено різноманітні заходи для здобувачів освіти різних вікових категорій на знання правил дорожнього руху, безпечної поведінки, особистої безпеки, профілактики невиробничого травматизму.

       З метою популяризації серед здобувачів освіти здорового і безпечного способу життя, здобуття практичних навичок і умінь щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях, проводилось навчання щодо евакуації під час виникнення НС.

   Враховуючи події сьогодення (введення воєнного стану в Україні) проводиться відповідна робота як із здобувачами освіти так і з їх батьками щодо мінної небезпеки та проведення рятувальних робіт за допомогою найпростішого спорядження, ознайомлення з правилами поводження під час обстрілів, вибухів тощо.

 

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати колективу закладу освіти, батькам здобувачів освіти за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Сподіваюсь, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні об'єктивно оцінити мою діяльність як керівника та діяльність всього  нашого колективу.

 

Дякую за увагу!

 

назад »